Obchodní podmínky – Placeným finančním poradenstvím ke stabilnímu příjmu


Obchodní podmínky kurzu Placeným finančním poradenstvím ke stabilnímu příjmu

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je prodávající, kterým je obchodní společnost Pireus s.r.o., se sídlem Martinická 987/3, 197 00 Praha 9, IČ: 64830900, DIČ: CZ64830900, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 249184 a na straně druhé je kupující.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.2 Předmět koupě

Předmětem koupě je obsah kurzu (dále jen předmět koupě) na základě objednávky (přihlášky), kterou kupující vyplnil prostřednictvím webových stránek https://objednavka.digitalni-financni-poradce.cz/cs/poradenstvi. Kupující bere na vědomí, že část on-line kurzu probíhá v uzavřené skupině na Facebooku. 

1.3 Duševní vlastnictví

Předmět koupě je autorským dílem prodávajícího ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a jako takový podléhá autorskoprávní ochraně. Prodávající neposkytuje kupujícímu právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace bez souhlasu prodávajícího (tj. autora). Kopírování a/neboi jiná reprodukce jakékoliv části předmětu koupě jsou striktně zakázány. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

2. Objednávka

2.1 Uzavření smlouvy

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://objednavka.digitalni-financni-poradce.cz/cs/poradenstvi Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://objednavka.digitalni-financni-poradce.cz/cs/poradenstvi. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu po uhrazení kupní ceny předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://objednavka.digitalni-financni-poradce.cz/cs/poradenstvi obchodní společnosti Pireus s.r.o., a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

3. Kupní cena, daňový doklad

3.1 Shrnutí objednávky

Ve shrnutí objednávky na webové adrese https://objednavka.digitalni-financni-poradce.cz/cs/poradenstvi najde kupující všechny ceny produktu.

3.2 Faktura

Při vyplnění a odeslání objednávky obdrží kupující na e-mail shrnutí jeho objednávky včetně platebních údajů a zálohovou fakturu. Po přijetí platby vystaví prodávající kupujícímu řádný daňový doklad, který slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

3.3 Možnosti plateb

Bankovním převodem na bankovní účet uvedený v daňovém dokladu, případně platební kartou. Při úhradě bankovním převodem je kupující povinen uvést variabilní symbol uvedený na zálohové faktuře, jinak není možné identifikovat přijatou platbu.

3.4 Forma platby

Platbu je možné uskutečnit pouze jednorázově.

3.5 Obsah kurzu 

  • 9 výukových online workshopů, které proběhnou online ve speciálních vysílacích místnostech přes nástroj ZOOM. 
  • Přístup do uzavřené Facebook skupiny.
  • 2 osobní online konzultace v maximální délce 15 minut.

4. Garance vrácení peněz

4.1 Záruka spokojenosti

Za své produkty společnost Pireus s.r.o. ručí zárukou spokojenosti.

4.2 Využití záruky spokojenosti

Kupující, který si objednal digitální produkt na https://digitalni-financni-poradce.cz/placene-poradenstvi výslosvně souhlasím s tím, digitální obsah (to znamená obsah on-line kurzu) mu bude zpřístupněn hned po spárování platby s objednávkou a tímto zpřístupněním ztrácí nárok na odstoupení od smlouvy v zákonné čtrnáctidenní lhůtě.

I přesto poskytujeme našim zákazníkům možnost vrácení peněz bez udání důvodu a to nejpozději do 24 hodin od skončení prvního online workshopu.

Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: podpora@digitalni-financni-poradce.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje. Částka bude vrácena nejpozději do 7 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude smazán přístup do členské sekce.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1 Práva kupujícího

Kupující může odstoupit od smlouvy na základě využití záruky definované v bodu 4.1 a 4.2.

5.2 Práva prodávajícího

Prodávající může odstoupit od smlouvy v průběhu dodávání kurzu. Zejména v případech, kdy kupující bude ohrožovat průběh kurzu, bude obtěžovat ostatní účastníky nebo bude požadovat služby, nebo informace vysoko nad rámec programu. V takovém případě bude celá částka vrácena kupujícímu nejpozději do 7 dnů od odeslání e-mailu obsahujícího informace o odstoupení od smlouvy. Kupujícímu bude také zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po vrácení částky bude smazán přístup do členské sekce.

5.3. Prohlášení prodávajícího

Prodávající upozorňuje kupujícího, že mu bude digitální obsah (to znamená obsah on-line kurzu) zpřístupněn automaticky po spárování platby s objednávkou. Kupující tím ztrácí nárok na odstoupení od smlouvy v zákonné čtrnáctidenní lhůtě.

5.4. Prohlášení kupujícího

Kupující souhlasí s tím, že digitální obsah (to znamená obsah on-line kurzu) mu bude zpřístupněn hned po spárování platby s objednávkou a tímto zpřístupněním ztrácí nárok na odstoupení od smlouvy v zákonné čtrnáctidenní lhůtě.

6. Sankce

6.1 Sankce za neuhrazenou objednávku

Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně do 7 dní od podání objednávky, odstupuje prodávající od smlouvy a stornuje objednávky. Kupujícímu nejsou účtovány žádné sankční poplatky.

7. Odpovědnost

7.1 Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

7.2 Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být prodávajícím aktualizovány bez předchozího upozornění.

7.3 Ochrana dobrého jména

Prodávající se zavazuje, že nebude nijak poškozovat dobré jméno kupujícího ani společnost, kterou zastupuje. Kupující se zavazuje, že nebude nijak poškozovat dobré jméno prodávajícího. Zejména „Pavel Fara”,„Digitální finanční poradce”, „Pireus”, „E-konzultant”.

8. Ochrana údajů

8.1 Prohlášení prodávajícího

Společnost Pireus s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních afiremních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna protizneužití. Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použityk realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

8.2 Ochrana údajů

Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

8.3 Plné znění

Plné znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://vysilani.dobryporadce.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

8.4 Souhlas se zasíláním informací

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů. Kupující uděluje dobrovolně souhlas společnosti ADVALO s.r.o., IČO: 066 42 225, DIČ: CZ06642225, se sídlem Jeseniova 245/1, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 286091, jméno a příjmení kontaktní osoby: Marcela Pištorová, kontaktní e-mail: m.pistorova@advalo.cz (dále jen „společnost ADVALO“), k tomu, aby na základě článku 6 odst. 1 písm. a) a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), aby záznam předmětu koupě (tj. záznam kurzu „Placeným finančním poradenstvím ke stabilnímu příjmu“) mohl být oprávněně využíván pro informační, marketingové a/nebo prezentační účely společnosti ADVALO a stejně tak, aby mohla být oprávněně využíván pro informační, marketingové a/nebo prezentační účely e-mailová adresa kupujícího. E-mailová adresa kupujícího může být za těmito účely zpracování společností ADVALO zpracovávána po dobu tří (3) let od udělení tohoto souhlasu, pokud tuto dobu kupující neprodlouží. V případě, že tento svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolám, společnost ADVALO je povinna vymazat anebo zničit výše uvedený osobní údaj v přiměřené lhůtě, nejpozději do jednoho (1) měsíce od odvolání souhlasu. Práva kupujícího jsou mimo Nařízení chráněna také ochranou před zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2005 Sb., zákona o některých službách informační společnosti, které se společnost ADVALO zavazuje dodržovat.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Platnost podmínek

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01. 01. 2020. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://objednavka.digitalni-financni-poradce.cz/cs/poradenstvi, popřípadě dalšími informačními kanály. Společnost Pireus s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://objednavka.digitalni-financni-poradce.cz/cs/poradenstvi a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.